ඇබෑර්තු 583 ක් හමු විය Colombo

ෆිල්ටර් කරන්න:

සියල්ල නැවත පිහිටුවන්න

ඇබැර්තුව පවතින ස්ථානය ආයතනය අයත් ක්ෂේත්‍රය
පරිගණක/තොරතුරු තාක්ෂණ (67) උපදේශන සේවා (65) අධ්‍යාපන (61) හෝටල්/නවාතැන් පහසුකම් (56) බඳවාගැනීම් ආයතන (56) බෙදාහැරීම්/භාණ්ඩ ප්‍රවාහන (32) විදුලිසංදේශන සේවා (30)

වැඩියෙන් නැවත පිහිටුවන්න

රැකියා කාණ්ඩය පළ කළ දිනය
කොන්ත්‍රාත් වර්ගය ආයතනයේ නම වැටුප
දක්වා නැත (18) 0 - 49,999 Rs (7)

නැවත පිහිටුවන්න

වර්ග කිරීම: පළ කළ දිනය