ඇබෑර්තු 772 ක් හමු විය Colombo

ෆිල්ටර් කරන්න:

සියල්ල නැවත පිහිටුවන්න

ඇබැර්තුව පවතින ස්ථානය ආයතනය අයත් ක්ෂේත්‍රය
බඳවාගැනීම් ආයතන (132) හෝටල්/නවාතැන් පහසුකම් (73) පරිගණක/තොරතුරු තාක්ෂණ (66) අධ්‍යාපන (59) වෙනත් (55) ඉදිකිරීම් (52) බෙදාහැරීම්/භාණ්ඩ ප්‍රවාහන (33)

වැඩියෙන් නැවත පිහිටුවන්න

රැකියා කාණ්ඩය පළ කළ දිනය
කොන්ත්‍රාත් වර්ගය ආයතනයේ නම වැටුප
වර්ග කිරීම: පළ කළ දිනය