ඇබෑර්තුව කල් ඉකුත් වී ඇත. තවදුරටත් අයදුම් කළ නොහැක.

රැකියා විස්තර

නගරය:
Colombo
රැකියා ඇබෑර්තුව ඇති තැන:
Sri Lanka
කොන්ත්‍රාත් වර්ගය:
පූර්ණ කාලීන, අර්ධ කාලීන
රැකියා කාණ්ඩය:
සත්කාර

ආයතනය පිළිබඳව

ආයතනය අයත් ක්ෂේත්‍රය:
හෝටල්/නවාතැන් පහසුකම්
සේවක සංඛ්‍යාව:
11-20

අපේක්ෂිත අයදුම්කරුවන්

වෘත්තීය මට්ටම:
ශිෂ්‍ය/සීමාවාසික
උපාධිය:
උසස් අධ්‍යාපනය
අවශ්‍ය අවම සේවා පළපුරුද්ද:
අදාළ නැත

වෘත්තීමය කුසලතා

Punctuality, Efficiency

භාෂා කුසලතා

English is Mandatory

රැකියා විස්තරය

Looking for hard working, committed, punctual individuals who are interested in joining the hospitality trade to work at our prestigious restaurant curated by none other than Chef Koluu! The job will require you to work either full time or part time!

තනතුර සඳහා අවශ්‍ය සුදුසුකම්

Good Knowledge of English

ආයතනය ගැන

The Sooriya Village is a facility fabricated to educate and cluster the artists by bringing them together from all corners of the nation . Birthed from a simple children's bookshop decades ago, which later altered into a record label that produced some of the greatest tunes of Sri Lankan music, The Sooriya Village once again aims to transform the industry with its new and exciting facility. Located in the heart of Colombo, the facility provides amenities such as rehearsal suits, a top gear recording studio, library and research services, a tech based lecture room, a restaurant with mouth watering delights, dorms, tea/coffee/juice lounge, performance spaces and plenty of hang out area. Offering opportunities to explore new possibilities, spearheading international collaborations with musicians, producers, labels and educational institutes creating a new brand of Sri Lankan music are some of the many opportunities presented to aspiring and established artists alike. Sooriya’s vision is to provide a facility for artists and art enthusiasts to nurture and explore the culture of arts delivering the best possible service and experience.

Everjobs යනු රැකියා සොයන්නන් සඳහා වන නොමිලේ භාවිත කළ හැකි අවකාශයකි. සේවායෝජකයෙකු කිසියම් ගාස්තුවක් ගෙවන ලෙස හෝ පුද්ගලික මූල්‍ය තොරතුරුක් ඔබෙන් ඉල්ලන්නේ නම්, කරුණාකර, "දූෂණ වාර්තා කරන්න" මත ක්ලික් කිරීමෙන් ඒ බව දැනුම් දෙන්න.