ඇබෑර්තුව කල් ඉකුත් වී ඇත. තවදුරටත් අයදුම් කළ නොහැක.

රැකියා විස්තර

නගරය:
Colombo
රැකියා ඇබෑර්තුව ඇති තැන:
Sri Lanka
කොන්ත්‍රාත් වර්ගය:
පූර්ණ කාලීන
රැකියා කාණ්ඩය:
ඉංජිනේරු

ආයතනය පිළිබඳව

ආයතනය අයත් ක්ෂේත්‍රය:
ඉදිකිරීම්
ආයතන වර්ගය:
සේවා යෝජකයා (පෞද්ගලික අංශය)
සේවක සංඛ්‍යාව:
51-100

අපේක්ෂිත අයදුම්කරුවන්

වෘත්තීය මට්ටම:
පළපුරුදු (කළමනාකාර නොවන)
උපාධිය:
ඩිප්ලෝමා සුදුසුකම
අවශ්‍ය අවම සේවා පළපුරුද්ද:
වසර 2-5 අතර

වෘත්තීමය කුසලතා

භාෂා කුසලතා

English

රැකියා විස්තරය

  • Prepare tender and contract documents, including bills of quantities with the architect and/or the client.
  • Minimize the costs of a project and enhance value for money, while still achieving the required standards and quality.
  • As a quantity surveyor you could work for either the client or the contractor, in an office or on site.
  • You will be involved in a project from the start, preparing estimates and costs of the work. When the project is in progress, you'll keep track of any variations to the contract that may affect costs and create reports to show profitability.
  • Weekly report to the management about each site.
  • Advise on a procurement strategy and Work Allocation to Subcontractors.

තනතුර සඳහා අවශ්‍ය සුදුසුකම්

  • Posses Diploma in related field
  • At least 2 years experience in related fiel

ආයතනය ගැන

Everjobs යනු රැකියා සොයන්නන් සඳහා වන නොමිලේ භාවිත කළ හැකි අවකාශයකි. සේවායෝජකයෙකු කිසියම් ගාස්තුවක් ගෙවන ලෙස හෝ පුද්ගලික මූල්‍ය තොරතුරුක් ඔබෙන් ඉල්ලන්නේ නම්, කරුණාකර, "දූෂණ වාර්තා කරන්න" මත ක්ලික් කිරීමෙන් ඒ බව දැනුම් දෙන්න.