ඇබෑර්තුව කල් ඉකුත් වී ඇත. තවදුරටත් අයදුම් කළ නොහැක.

රැකියා විස්තර

නගරය:
Colombo
රැකියා ඇබෑර්තුව ඇති තැන:
Sri Lanka
කොන්ත්‍රාත් වර්ගය:
පූර්ණ කාලීන
රැකියා කාණ්ඩය:
නඩත්තු/අලුත්වැඩියා

ආයතනය පිළිබඳව

ආයතනය අයත් ක්ෂේත්‍රය:
ඉංජිනේරු
සේවක සංඛ්‍යාව:
11-20

අපේක්ෂිත අයදුම්කරුවන්

වෘත්තීය මට්ටම:
පළපුරුදු (කළමනාකාර නොවන)
අවශ්‍ය අවම සේවා පළපුරුද්ද:
වසර 2 ට වඩා අඩු

වෘත්තීමය කුසලතා

භාෂා කුසලතා

English, Sinhala & Tamil

රැකියා විස්තරය

- We are currently looking for suitable candidates to fill in the above position. - Ideal candidates are welcome to apply directly through Everjobs.

තනතුර සඳහා අවශ්‍ය සුදුසුකම්

- Candidates shall be with Minimum 1 or 2 years experience in elevators maintenance field. - Previous experience in Mitsubishi elevator and escalator maintenance with 3 languages skills will be an added advantage. - Salary negotiable depends on the experience and Skills.

ආයතනය ගැන

Oxford Elevators Company (OEC) established 13 years ago in Sharjah, UAE has a vast technical, professional and management experience of over 2 decades. Initially OEC Group of Companies expanded within UAE and opened its offices in Dubai & Abu Dhabi. Oxford Elevators Company offering wide range of “Oxford “ brand products including Installation and modernization of High Speed elevators, Panoramic Elevators , Home Elevators, Machine Room Less (MRL) Elevators, Car Lifts, Escalators, Travelators, Moving Walks , Scissor lifts , Dump Waiters & Parking Systems. After establishing its operations in India with offices in major metropolitan cities such as Chennai, Mumbai, Bangalore, Hyderabad, Calcutta and Cochin, OEC established in Singapore for over a period of the last 3 years, OEC Group of Companies now spread its wings to Sri Lanka and established its Operation in Colombo on 9th December 2016 with the opening Branch office in Colombo.OEC group specialized in Supply, Installation, Maintenance , Repairing , Renovation and Modernization of all kinds of Elevators & Escalators. OEC group of companies has installed around 500 Elevators and Escalators in UAE, India and Singapore. The cost of maintenance of Elevators and Escalators by OEM’s (Original Equipment Manufacturer) have been exorbitant and customer globally have been looking for alternative ‘Service Provider’. It is in these circumstances OEC established itself as viable alternative to OEM’s.

At present OEC maintaining more than 1000 Elevators and Escalators in UAE including prestigious landmark buildings such as Address Down Town Hotel – Dubai ( 68 Floors 12 Units), Al Taawun Building – Sharjah ( 40 Floors 6 Units & 36 Floors -10 Units) , Ramee Group of Hotets ( 27 Units up to 20 Floors) Al Owais Group (27 units up to 40 floors), Al Sabeel Real estatate ( 35 units up to 56 Floors) etc

In India, 62 units of Elevators and Escalators (4 to 16 Floors) are maintained in biggest Shopping complex “Express Avenue” in Chennai, Other Indian projects includes Hotel Hayat Regency – Chennai (14 Units up to 16 floors) , City Centre – Chennai ( 14 Units upto 10 floors) , Purva Venezia Complex - Bangalore (32 units up to 17 Floors), South Sea residencies – Calcutta (39 unit upto 36 floors) and Bhumiraj Group – Bombay ( 8 units 29 floors) & Reheja Group ( 19 units up to 22 floors). OEC group of company’s presence in Colombo will be the opportunity for growing real estate industries and Cost Saving alternative maintenance option for all real estate landmark buildings in Sri Lanka.

Everjobs යනු රැකියා සොයන්නන් සඳහා වන නොමිලේ භාවිත කළ හැකි අවකාශයකි. සේවායෝජකයෙකු කිසියම් ගාස්තුවක් ගෙවන ලෙස හෝ පුද්ගලික මූල්‍ය තොරතුරුක් ඔබෙන් ඉල්ලන්නේ නම්, කරුණාකර, "දූෂණ වාර්තා කරන්න" මත ක්ලික් කිරීමෙන් ඒ බව දැනුම් දෙන්න.