ඇබෑර්තුව කල් ඉකුත් වී ඇත. තවදුරටත් අයදුම් කළ නොහැක.

රැකියා විස්තර

නගරය:
Colombo
රැකියා ඇබෑර්තුව ඇති තැන:
Sri Lanka
කොන්ත්‍රාත් වර්ගය:
පූර්ණ කාලීන
රැකියා කාණ්ඩය:
පාරිභෝගික සහාය

ආයතනය පිළිබඳව

ආයතනය අයත් ක්ෂේත්‍රය:
නිෂ්පාදන
ආයතන වර්ගය:
සේවා යෝජකයා (පෞද්ගලික අංශය)
සේවක සංඛ්‍යාව:
1001-5000

අපේක්ෂිත අයදුම්කරුවන්

වෘත්තීය මට්ටම:
පළපුරුදු (කළමනාකාර නොවන)

වෘත්තීමය කුසලතා

භාෂා කුසලතා

English & Sinhala

රැකියා විස්තරය

- Often present the first impression of the organization to clients and customers and serve visitors by greeting, welcoming, directing them appropriately. - Answer and accurately direct phone calls professionally and also correctly directs visitors to the appropriate people courteously and professionally and promptly relays messages to the proper person. - Maintains a neat and tidy reception area, replacing magazines as received, clearing up any clutter on an ongoing basis and maintains a professional and comfortable general office atmosphere. - Attend to meeting room, training room and board room bookings and coordinate in providing refreshments to participants. - Control inventory relevant to reception area. - Liaise with the travel agents, embassies, hotels and manage the staff travel desk efficiently under the supervision of Head of HR.

තනතුර සඳහා අවශ්‍ය සුදුසුකම්

- Be a friendly and pleasing personality with good organizational skills. - Have solid communication skills and be fluent in English and Sinhala. - Be computer literate. - Proven work experience in a front office receptionist responsibilities. - Be between 25 to 40 years of age.

ආයතනය ගැන

Our Vision

"To create a billion dollar global electrical brand"

Our Mission

"To add more to life with electricity"

At OREL CORPORATION, the makers of Orange Electric, we believe that more can be added to life with electricity. We put together the best Sri Lankan ingenuity with the world's leading technologies to solve your toughest challenges with electricity. We will one day switch on the world. But today, we are lighting up every Sri Lankan home. We are not just dreaming about it, with every passing day, we are making it happen. Core Values

Never give up, have lots of energy, be patient, always tell the truth, learn to let go for the greater good, cultivate the highest moral values, be kind, be generous, develop equanimity and believe that the ultimate learning comes from one's own experiences. Our Culture

At Orange Electric, we value innovations and technology but we value in making our people to be better human beings, even more. Good old fashion values like being simple, honest and straight forward will take you a long way at Orange.

Our People

As we prepare our 1000 member orange team to innovatively design, passionately produce and lovingly deliver our products to you, we also prepare them for another important past time, called life

Everjobs යනු රැකියා සොයන්නන් සඳහා වන නොමිලේ භාවිත කළ හැකි අවකාශයකි. සේවායෝජකයෙකු කිසියම් ගාස්තුවක් ගෙවන ලෙස හෝ පුද්ගලික මූල්‍ය තොරතුරුක් ඔබෙන් ඉල්ලන්නේ නම්, කරුණාකර, "දූෂණ වාර්තා කරන්න" මත ක්ලික් කිරීමෙන් ඒ බව දැනුම් දෙන්න.