ඇබෑර්තුව කල් ඉකුත් වී ඇත. තවදුරටත් අයදුම් කළ නොහැක.

රැකියා විස්තර

නගරය:
Colombo
රැකියා ඇබෑර්තුව ඇති තැන:
Sri Lanka
කොන්ත්‍රාත් වර්ගය:
පූර්ණ කාලීන
රැකියා කාණ්ඩය:
අලෙවිකරණ

ආයතනය පිළිබඳව

ආයතනය අයත් ක්ෂේත්‍රය:
නිෂ්පාදන
ආයතන වර්ගය:
සේවා යෝජකයා (පෞද්ගලික අංශය)
සේවක සංඛ්‍යාව:
1001-5000

අපේක්ෂිත අයදුම්කරුවන්

වෘත්තීය මට්ටම:
පළපුරුදු (කළමනාකාර නොවන)
උපාධිය:
ඩිප්ලෝමා සුදුසුකම

වෘත්තීමය කුසලතා

භාෂා කුසලතා

English

රැකියා විස්තරය

- Achieve the allocated sales and collection targets. - Follow up the existing projects. - Analyze project requirements and provide correct automation proposal. - Handle customer inquiries & complaints effectively and take corrective actions to ensure maximum customer satisfaction.

තනතුර සඳහා අවශ්‍ය සුදුසුකම්

- Be qualified with a diploma in Marketing. - Minimum two years experience from similar industry. - Excellent negotiation, PR and Customer management Skills. - Must be self-driven, Motivated, Innovative and a Strong team player.

ආයතනය ගැන

Our Vision

"To create a billion dollar global electrical brand"

Our Mission

"To add more to life with electricity"

At OREL CORPORATION, the makers of Orange Electric, we believe that more can be added to life with electricity. We put together the best Sri Lankan ingenuity with the world's leading technologies to solve your toughest challenges with electricity. We will one day switch on the world. But today, we are lighting up every Sri Lankan home. We are not just dreaming about it, with every passing day, we are making it happen. Core Values

Never give up, have lots of energy, be patient, always tell the truth, learn to let go for the greater good, cultivate the highest moral values, be kind, be generous, develop equanimity and believe that the ultimate learning comes from one's own experiences. Our Culture

At Orange Electric, we value innovations and technology but we value in making our people to be better human beings, even more. Good old fashion values like being simple, honest and straight forward will take you a long way at Orange.

Our People

As we prepare our 1000 member orange team to innovatively design, passionately produce and lovingly deliver our products to you, we also prepare them for another important past time, called life

Everjobs යනු රැකියා සොයන්නන් සඳහා වන නොමිලේ භාවිත කළ හැකි අවකාශයකි. සේවායෝජකයෙකු කිසියම් ගාස්තුවක් ගෙවන ලෙස හෝ පුද්ගලික මූල්‍ය තොරතුරුක් ඔබෙන් ඉල්ලන්නේ නම්, කරුණාකර, "දූෂණ වාර්තා කරන්න" මත ක්ලික් කිරීමෙන් ඒ බව දැනුම් දෙන්න.