ඇබෑර්තුව කල් ඉකුත් වී ඇත. තවදුරටත් අයදුම් කළ නොහැක.

රැකියා විස්තර

නගරය:
Bandaragama
රැකියා ඇබෑර්තුව ඇති තැන:
Sri Lanka
කොන්ත්‍රාත් වර්ගය:
පූර්ණ කාලීන
රැකියා කාණ්ඩය:
අධ්‍යාපන/පුහුණු

ආයතනය පිළිබඳව

ආයතනය අයත් ක්ෂේත්‍රය:
අධ්‍යාපන
ආයතන වර්ගය:
සේවා යෝජකයා (පෞද්ගලික අංශය)
සේවක සංඛ්‍යාව:
21-50

අපේක්ෂිත අයදුම්කරුවන්

වෘත්තීය මට්ටම:
පළපුරුදු (කළමනාකාර නොවන)
උපාධිය:
උසස් අධ්‍යාපනය
අවශ්‍ය අවම සේවා පළපුරුද්ද:
අදාළ නැත

වෘත්තීමය කුසලතා

භාෂා කුසලතා

English

රැකියා විස්තරය

We are currently looking for suitable candidates to fill in the above position. Ideal candidates are welcome to apply directly through Everjobs.

තනතුර සඳහා අවශ්‍ය සුදුසුකම්

  • All Teachers should be able to handle Engish medium classes
  • Graduate /Trained teachers with teaching experieince may apply
  • Retired teachers from government schools are considered
  • It is an essential requirement that all applicants should be fluent in English

ආයතනය ගැන

Nakano College is a Japanese founded school. We commenced in English medium, co-educational institute. The school was founded on 6th of September 2009 in Alubomulla with handful of students with two teachers. Now we have 430 students and 30 devoted qualified teachers.

Classes are conducted from Grade 1 to 7 serving the 5-12 years age groups. From year 2016, we are hoping to start Grade 8 onwards. (Our students are following the local syllabus in the English medium, provision is made from Grade 6 onwards).

The Nursery section caters students of the age range of 21/2 to 5 years.
The motto of our school is "KHANO VE MA UPACCAGA" (Bright among others) in keeping with the motto our school maintains high standard in education with science and computer Laboratories , a library provides adequate support for the learning and teaching process. We assess our students through midterm and term test to maintain the standards.

We conduct remedial classes for slow learners (Grade 1 – 7)

The architect who steered this school towards this great success was Ven. Kumburugamuwe Soratha. He is the Director of the school and attends to his tasks with dedication. If not for his initiative and drive Nakano would not have progressed so far.

Ms. Samangee Fernando the Deputy Principal in charge of Alubomulla pre school has also been in the fore front in developing the school. She was instrumental in drawing forward this school to its present position of fruitful achievement, of academic and extracurricular success.
Everjobs යනු රැකියා සොයන්නන් සඳහා වන නොමිලේ භාවිත කළ හැකි අවකාශයකි. සේවායෝජකයෙකු කිසියම් ගාස්තුවක් ගෙවන ලෙස හෝ පුද්ගලික මූල්‍ය තොරතුරුක් ඔබෙන් ඉල්ලන්නේ නම්, කරුණාකර, "දූෂණ වාර්තා කරන්න" මත ක්ලික් කිරීමෙන් ඒ බව දැනුම් දෙන්න.