ඇබෑර්තුව කල් ඉකුත් වී ඇත. තවදුරටත් අයදුම් කළ නොහැක.

රැකියා විස්තර

නගරය:
Colombo
රැකියා ඇබෑර්තුව ඇති තැන:
Sri Lanka
කොන්ත්‍රාත් වර්ගය:
පූර්ණ කාලීන
රැකියා කාණ්ඩය:
ඉංජිනේරු

ආයතනය පිළිබඳව

ආයතනය අයත් ක්ෂේත්‍රය:
නිෂ්පාදන
ආයතන වර්ගය:
සේවා යෝජකයා (පෞද්ගලික අංශය)
සේවක සංඛ්‍යාව:
1-5

අපේක්ෂිත අයදුම්කරුවන්

වෘත්තීය මට්ටම:
පළපුරුදු (කළමනාකාර නොවන)
උපාධිය:
ඩිප්ලෝමා සුදුසුකම
අවශ්‍ය අවම සේවා පළපුරුද්ද:
වසර 7 ට වැඩි

වෘත්තීමය කුසලතා

භාෂා කුසලතා

English

රැකියා විස්තරය

  • The selected candidate will be reporting directly to the Managing Director and would be responsible for keeping him updated on a daily basis of the maintenance and repairs of machinery in the factory.
  • He should also be capable of suggesting and implementing continuous improvement programs that would result in the factory improving on existing production processes as well as produce additional products.

තනතුර සඳහා අවශ්‍ය සුදුසුකම්

  • The candidate should have HNDE or NDT in Mechanical Engineering or equivalent qualification from a reputed University or Institute, with 15-18 years’ experience in the same field.
  • Age more than 45 years.
  • Successful candidates should have knowledge and experience in relevant accounting principles for cost reductions and also to improve the production processes to achieve cost efficiencies and productivity.

ආයතනය ගැන

Found in 1978 by entrepreneur Anil Wickremeratne, Microcells Ltd., has grown to be a world renowned manufacturer and exporter of superior quality rubber flooring and is presently an exclusive exporter of rubber mats & matting to a worldwide client base. The company which has been approved and certified by the Sri Lanka Board of Investment (BOI) employs 200 staff and workers in a factory and office complex situated south of the commercial Capital, Colombo.

Microcells Ltd., currently offers a broad range of products providing rubber flooring & matting solutions for identified specialty applications to households, the kitchen & restaurant sector, industrial sector, Office & Commercial & the agricultural sectors. The company invests in a rigorous R&D process to ensure the introduction of innovative, relevant & new products to its growing client base worldwide. The newest addition to the company’s product range being Continuous Roll Matting, for commercial & industrial usage and special application.

Microcells Ltd., currently offers a broad range of products providing rubber flooring & matting solutions for identified specialty applications to households, the kitchen & restaurant sector, industrial sector, Office & Commercial & the agricultural sectors. The company invests in a rigorous R&D process to ensure the introduction of innovative, relevant & new products to its growing client base worldwide. The newest addition to the company’s product range being Continuous Roll Matting, for commercial & industrial usage and special application.

Today, Microcells Ltd., has won recognition worldwide for its quality of products, service & delivery excellence and the strong business partnerships with its customers.

With Microcells as your partner, you can have the highest confidence that you will find the best solution for your Rubber Matting needs.
Everjobs යනු රැකියා සොයන්නන් සඳහා වන නොමිලේ භාවිත කළ හැකි අවකාශයකි. සේවායෝජකයෙකු කිසියම් ගාස්තුවක් ගෙවන ලෙස හෝ පුද්ගලික මූල්‍ය තොරතුරුක් ඔබෙන් ඉල්ලන්නේ නම්, කරුණාකර, "දූෂණ වාර්තා කරන්න" මත ක්ලික් කිරීමෙන් ඒ බව දැනුම් දෙන්න.