ඇබෑර්තුව කල් ඉකුත් වී ඇත. තවදුරටත් අයදුම් කළ නොහැක.

රැකියා විස්තර

නගරය:
Colombo
රැකියා ඇබෑර්තුව ඇති තැන:
Sri Lanka
කොන්ත්‍රාත් වර්ගය:
පූර්ණ කාලීන
රැකියා කාණ්ඩය:
පාරිභෝගික සහාය

ආයතනය පිළිබඳව

ආයතනය අයත් ක්ෂේත්‍රය:
උපදේශන සේවා
ආයතන වර්ගය:
සේවා යෝජකයා (පෞද්ගලික අංශය)
සේවක සංඛ්‍යාව:
51-100

අපේක්ෂිත අයදුම්කරුවන්

වෘත්තීය මට්ටම:
පළපුරුදු (කළමනාකාර නොවන)

වෘත්තීමය කුසලතා

භාෂා කුසලතා

English

රැකියා විස්තරය

- As a Delegate Relationship Executive you will interact with senior-level decision makers of the largest companies across Europe to enlighten them on major challenges and updates within their industry.

තනතුර සඳහා අවශ්‍ය සුදුසුකම්

- Dynamic and motivated creative thinker with prior experience in tele-marketing, tele-sales, BPO, KPO or call centre experience would find this opportunity exciting. - An attractive salary awaits the right candidate.

ආයතනය ගැන

GLC Europe design, produce and execute top-level B2B conferences for HR, Energy, Banking and pharma industries and we are looking for dynamic and ambitious go-getters with excellent command of both written and verbal English.

 

As a Delegate Relationship Executive you will interact with senior-level decision makers of the largest companies across Europe to enlighten them on major challenges and updates within their industry. Dynamic and motivated creative thinkers with prior experience in tele- marketing, tele-sales, BPO, KPO or call centre experience would find this opportunity exciting. An attractive salary awaits the right candidate.

 

Mission

Passionately putting together the latest Knowledge Exchange Platforms resulting in a sense of Pride and Satisfaction to empower Ideas to change Attitudes, Lives and the World we live in.

Vision

To be the Pioneers in the Production and Management of Interactive and Impactful Global Corporate Conferences.

What do we believe in?

 • We believe that creativity can change the world.
 • We believe that one good idea can make a difference between success or failure.
 • We believe that good competition is strengthening our products.
 • We believe that lifelong learning is the only way of life long success.
 • We believe that information is the new global currency.

SKAPPE Values

 • Satisfaction – Reaching new heights of satisfaction for our Customers, Service Providers and Employees.
 • Knowledge – What drives our work day and quench our thirst for learning.
 • Attitude – Influencing positive changes to the world we live in.
 • Passion – Fostering the spirit of care for our Customers, Service Providers, Employees and  Environment.
 • Pride – Taking great pleasure in developing great results and the working culture that makes it happen.
 • Empowerment – De-centralised structure that promotes new ideas, innovative concepts and swift decision-making.
Everjobs යනු රැකියා සොයන්නන් සඳහා වන නොමිලේ භාවිත කළ හැකි අවකාශයකි. සේවායෝජකයෙකු කිසියම් ගාස්තුවක් ගෙවන ලෙස හෝ පුද්ගලික මූල්‍ය තොරතුරුක් ඔබෙන් ඉල්ලන්නේ නම්, කරුණාකර, "දූෂණ වාර්තා කරන්න" මත ක්ලික් කිරීමෙන් ඒ බව දැනුම් දෙන්න.