ඇබෑර්තුව කල් ඉකුත් වී ඇත. තවදුරටත් අයදුම් කළ නොහැක.

රැකියා විස්තර

නගරය:
Colombo
රැකියා ඇබෑර්තුව ඇති තැන:
Sri Lanka
කොන්ත්‍රාත් වර්ගය:
පූර්ණ කාලීන
රැකියා කාණ්ඩය:
ගණකාධිකරණ/මූල්‍ය

ආයතනය පිළිබඳව

ආයතනය අයත් ක්ෂේත්‍රය:
වෙළඳ දැන්වීම් හා මහජන සබඳතා
ආයතන වර්ගය:
සේවා යෝජකයා (පෞද්ගලික අංශය)
සේවක සංඛ්‍යාව:
51-100

අපේක්ෂිත අයදුම්කරුවන්

වෘත්තීය මට්ටම:
පළපුරුදු (කළමනාකාර නොවන)
උපාධිය:
ඩිප්ලෝමා සුදුසුකම
අවශ්‍ය අවම සේවා පළපුරුද්ද:
වසර 2-5 අතර

වෘත්තීමය කුසලතා

භාෂා කුසලතා

English

රැකියා විස්තරය

We are currently looking for suitable candidates to fill in the above position. Ideal candidates are welcome to apply directly through Everjobs.

තනතුර සඳහා අවශ්‍ය සුදුසුකම්

- CA / ACCA / CIMA / AAT Part Qualified and / or equivalent. - 2 years of experience in handling accounts related work. - Day to day Operational work in Finance Division. - Responsible for the preparation of Monthly Accounts and respective sub schedules. - Preparation of payments. - Liaising with Banks and suppliers. - Reconciling bank accounts. - Preparation and filling of Quarterly VAT/NBT returns and all relevant Taxes. - Assisting in the preparation of the Annual Budgets. - Age Below 35 years.

ආයතනය ගැන

We are a total solution event management company

We are specialized in strategic event planning and execution along with theme management, concept building and coordinating an event with in-house graphic designing, video mapping productions.

Presently we have diversified our business in the following fields with a skilled staff of over 40 and a contract staff of over 30 with audited equipment and fixed assets.

Some clients like having a hand-on approach in planning their events, while others want us to take their vision and make it reality or some may need only the equipments. Whatever your approach, we always keep our customers’ needs in mind, along with budget control, time management. With over years of experience in event management we know just what it takes to ensure you have a smooth, stress free event. Whether it will be for 10 or 10,000 guests we provide the ideas, the service, the technical and emotional support to make it a night or day to remember.

Everjobs යනු රැකියා සොයන්නන් සඳහා වන නොමිලේ භාවිත කළ හැකි අවකාශයකි. සේවායෝජකයෙකු කිසියම් ගාස්තුවක් ගෙවන ලෙස හෝ පුද්ගලික මූල්‍ය තොරතුරුක් ඔබෙන් ඉල්ලන්නේ නම්, කරුණාකර, "දූෂණ වාර්තා කරන්න" මත ක්ලික් කිරීමෙන් ඒ බව දැනුම් දෙන්න.