ඇබෑර්තුව කල් ඉකුත් වී ඇත. තවදුරටත් අයදුම් කළ නොහැක.

රැකියා විස්තර

නගරය:
Colombo
රැකියා ඇබෑර්තුව ඇති තැන:
Sri Lanka
කොන්ත්‍රාත් වර්ගය:
පූර්ණ කාලීන
රැකියා කාණ්ඩය:
ගණකාධිකරණ/මූල්‍ය

ආයතනය පිළිබඳව

ආයතනය අයත් ක්ෂේත්‍රය:
ගණකාධිකරණ හා විගණන සේවා
ආයතන වර්ගය:
සේවා යෝජකයා (පෞද්ගලික අංශය)
සේවක සංඛ්‍යාව:
51-100

අපේක්ෂිත අයදුම්කරුවන්

වෘත්තීය මට්ටම:
පළපුරුදු (කළමනාකාර නොවන)
උපාධිය:
ප්‍රථම උපාධිය

වෘත්තීමය කුසලතා

Computer Literacy

භාෂා කුසලතා

English

රැකියා විස්තරය

- We are currently looking for suitable candidates to fill in the above position. - Ideal candidates are welcome to apply directly through Everjobs.

තනතුර සඳහා අවශ්‍ය සුදුසුකම්

Be an energetic and hardworking Male or female. - Who is, Chartered Secretary registered student with corporate secretarial experience or Person with over 10 years experience in Company Secretarial work. - Working knowledge of English & exposure to a computer-based environment essential.

ආයතනය ගැන

Edirisinghe & Co., the “flag ship” Firm of Chartered Accountants, was established on the 1st of August 1985 and is a member of Tilly International which is one of the world’s leading networks of independently owned and managed accountancy and business advisory firms united by a commitment to provide exceptional client service.

Every day, 27,000 people in 133 countries share experiences and expertise to help privately held businesses and public interest entities meet challenges and proactively respond to opportunities. International capability and global consistency of service are central to the way we work.

Everjobs යනු රැකියා සොයන්නන් සඳහා වන නොමිලේ භාවිත කළ හැකි අවකාශයකි. සේවායෝජකයෙකු කිසියම් ගාස්තුවක් ගෙවන ලෙස හෝ පුද්ගලික මූල්‍ය තොරතුරුක් ඔබෙන් ඉල්ලන්නේ නම්, කරුණාකර, "දූෂණ වාර්තා කරන්න" මත ක්ලික් කිරීමෙන් ඒ බව දැනුම් දෙන්න.