ඇබෑර්තුව කල් ඉකුත් වී ඇත. තවදුරටත් අයදුම් කළ නොහැක.

රැකියා විස්තර

නගරය:
Colombo
රැකියා ඇබෑර්තුව ඇති තැන:
Sri Lanka
කොන්ත්‍රාත් වර්ගය:
පූර්ණ කාලීන
රැකියා කාණ්ඩය:
විකුණුම්

ආයතනය පිළිබඳව

ආයතනය අයත් ක්ෂේත්‍රය:
සිල්ලර වෙළඳාම්
ආයතන වර්ගය:
සේවා යෝජකයා (පෞද්ගලික අංශය)
සේවක සංඛ්‍යාව:
51-100

අපේක්ෂිත අයදුම්කරුවන්

වෘත්තීය මට්ටම:
පළපුරුදු (කළමනාකාර නොවන)
උපාධිය:
වෘත්තීය පුහුණුව
අවශ්‍ය අවම සේවා පළපුරුද්ද:
අදාළ නැත

වෘත්තීමය කුසලතා

භාෂා කුසලතා

English

රැකියා විස්තරය

  • You will be involved in direct sales, developing marketing campaigns to promote a product, service or idea.
  • The role includes planning, advertising, public relations, Organizing events, Product development, distribution, sponsorship and research.
  • The work is often challenging and exciting.

  • You will be trained to undertake developmental challenges in many areas of the organization in a multidisciplinary work environment directly reporting to the Senior Management.

තනතුර සඳහා අවශ්‍ය සුදුසුකම්

  • G.C.E Advance Level qualification with sales experience
  • Self-motivated, dynamic and result oriented individual
  • Ability to handle multidisciplinary work
  • Quick learner with ability to adapt to changing environments
  • Fluent in English (writing and speaking)
  • Male / female below 35 years

ආයතනය ගැන

An associate of the prestigious Access Group of Companies, Access Natural Water (Pvt) Ltd., with the brand name Aquafresh was launched in the year 2001 to meet the consumer demand for safe natural drinking water.

Aquafresh was the first bottled water manufacturer in the island to obtain the SLS 894 certification for 5 gallon water bottles and was also the first in Sri Lanka to conform with the ISO 9001:2008 standards. Furthermore, in meeting the highest quality expectations of the most discerning of consumers in the food industry, Aquafresh is the first bottled water to comply with the HACCP standards, thus becoming the only Sri Lankan table water eligible to be served in countries of the European Union. It is also the only Sri Lankan bottled water to be approved by the U.S. Food and Drug Administration (U.S. FDA), the Japanese authority for exports into Japan and passed for quality in the UK and Germany as well.

Having captured the local and international markets owing to the highest standards of safety and quality, Aquafresh was presented the United Nations “Water for Life” award, for being the best quality drinking water manufacturer in Asia.

The strong brand loyalty and reputation built up by Aquafresh paved the way for Aquafresh water to be chosen as the first locally produced bottled water brand to be served on board the national carrier Sri Lankan Airlines and on many other International Airlines.

Everjobs යනු රැකියා සොයන්නන් සඳහා වන නොමිලේ භාවිත කළ හැකි අවකාශයකි. සේවායෝජකයෙකු කිසියම් ගාස්තුවක් ගෙවන ලෙස හෝ පුද්ගලික මූල්‍ය තොරතුරුක් ඔබෙන් ඉල්ලන්නේ නම්, කරුණාකර, "දූෂණ වාර්තා කරන්න" මත ක්ලික් කිරීමෙන් ඒ බව දැනුම් දෙන්න.